STAWKI GODZINOWE

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN

RYCZAŁT BEZ LIMITU GODZIN

INDYWIDUALNE

Najpopularniejsza formuła rozliczeń. Najczęściej stosowana w przypadkach, w których brak jest możliwości precyzyjnego określenia planowanego dla danego zadania czasu pracy.
Wynagrodzenie to ustalane jest jako iloczyn ustalonej stawki godzinowej oraz ilości godziny poświęconych na realizację danego zadania, najczęściej rozliczana w oparciu o zestawienia miesięczne.
Tak ustalona należność powiększana jest o należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
W przypadku stałej obsługi Klienta, istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia o formie miesięcznego ryczałtu z limitem godzin.
W ramach ustalonego z Klientem ryczałtu Kancelaria zobowiązana jest do świadczenia usług w określonym wymiarze godzin. W razie przekroczenia ustalonego limitu godzin pracy Kancelarii, kwota wynagrodzenia ryczałtowego powiększana jest o wartość za czas pracy ponad limit na zasadach ogólnych (według ustalonej stawki godzinowej).
Inną formułą rozliczeń w przypadku stałej obsługi jest ryczałt bez limitu godzin. Rozwiązanie to polega na ustaleniu miesięcznego wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług prawnych polegających na pełnej, kompleksowej obsłudze prawnej Klienta, bez limitu zaangażowania godzinowego.
Wysokość stawki takiego ryczałtu zależy od wielu czynników: rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, stopnia skomplikowania spraw prowadzonych przez Klienta, ilości zlecanych spraw.
W przypadkach niestandardowych możliwe jest ustalenie innego trybu rozliczeń z Kancelarią, np. opartego na stawce ryczałtowej za prowadzenie sprawy i formule „success fee” bądź formułę opartą na stałych stawkach za wyjazd lub posiedzenie.