Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Monika Łaska-Klima

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej odnośnie spraw dotyczących rynku nieruchomości stanowi jeden z głównych obszarów działania Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Monika Łaska-Klima sp. k. Zajmujemy się zarówno nieruchomościami komercyjnymi, jak i mieszkaniowymi, w tym kamienicami, lokalami, gruntami niezabudowanymi oraz oddanymi w użytkowanie wieczyste. Doradzamy deweloperom, firmom z branży budowlanej oraz prywatnym inwestorom indywidualnym, krajowym oraz zagranicznym.

W zakresie prawa nieruchomości świadczymy usługi m.in. z zakresu:

 • audytu prawnego nieruchomości,

 • pomocy i doradztwa przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym także przez cudzoziemców,

 • zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 • pomocy przy zawieraniu umów sprzedaży i/lub zakupu nieruchomości, umów przedwstępnych, umów deweloperskich, umów zniesienia współwłasności,

 • audytu stanu prawnego nieruchomości,

 • prowadzenia postępowań wieczysto-księgowych,

 • prowadzenia postępowań z zakresu prawa spadkowego,

 • prowadzenia postępowań w sprawach zasiedzenia nieruchomości,

 • obsługi zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych,

 • przygotowania projekty umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości,

 • negocjacji transakcji w imieniu klientów.

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Monika Łaska-Klima sp. k. oferuje kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, podmiotów niewypłacalnych, a także podmiotów będących ich wierzycielami.
Specjalizujemy się w szeroko pojętej restrukturyzacji przedsiębiorstw, postępowaniach upadłościowych, postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osobistej za nie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
W zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego świadczymy usługi m.in.:

 • audytu przedsiębiorstwa, wyboru optymalnej formy restrukturyzacji,

 • reprezentowania Klienta przez sądami w postępowaniach restrukturyzacyjnych, naprawczych i upadłościowych,

 • reprezentowania wierzycieli przed sądami w postępowaniach restrukturyzacyjnych, naprawczych i upadłościowych,

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach z zakresu upadłości konsumenckiej,

 • reprezentowania Klientów w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osobistej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

PRAWO PODATKOWE

PRAWO PODATKOWE
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Monika Łaska-Klima sp.k. oferuje wsparcie i doradztwo w procesie optymalizacji podatkowej oraz reprezentuje podatników w postępowaniach przed organami skarbowymi, a także w postępowaniach sądowych.

W zakresie prawa podatkowego Kancelaria:

 • reprezentuje Klienta przed organami skarbowymi, doradzając na każdym etapie toczącego się postępowania, w postępowaniach podatkowych, kontrolnych czy czynnościach sprawdzających,

 • w imieniu Klienta składa zażalenia, odwołania oraz nadzwyczajne środki odwoławcze,

 • reprezentuje Klienta w sprawach o wydawanie interpretacji podatkowych,

 • reprezentuje Klienta przed organami egzekucyjnymi,

 • na życzenie Klienta wykonuje audyt prawno-podatkowy przedsiębiorstwa lub wybranej transakcji,

 • prowadzi bieżące doradztwo prawno-podatkowe,

 • prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji prawno-podatkowej prowadzonej działalności.

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Monika Łaska-Klima sp. k. Prawna świadczy kompleksową obsługę prawno-podatkową podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie.
W zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek Kancelaria:

 • świadczy pełną obsługę prawną spółek w zakresie prawa spółek i prawa korporacyjnego,

 • pomaga i doradza przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,

 • reprezentuje Klientów we wszelkich postępowaniach rejestracyjnych, w tym przez KRS, w zakresie postępowań rejestracyjnych, przy zmianach podmiotów oraz we wszelkich procesach przekształceniowych,

 • opiniuje oraz sporządza projekty umów handlowych, porozumień, protokołów, pism,

 • reprezentuje Klienta podczas negocjacji z kontrahentami,

 • reprezentuje Klienta we wszelkich postępowaniach, w tym w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami administracji podatkowej, przed sądami, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • prowadzi w imieniu Klientach windykację należności.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Monika Łaska-Klima sp. k. świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie realizacji procesów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych.
W ramach prawa i postępowania administracyjnego Kancelaria oferuje następujące usługi:

 • reprezentuje Klienta w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji,

 • reprezentuje Klienta przy zaskarżaniu decyzji administracyjnych, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa organów administracji rządowej,

 • sporządza opinie z zakresu prawa administracyjnego,

 • reprezentuje Klienta w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej.

OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI

OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI
Od wielu lat Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych specjalizuje się w obsłudze podmiotów realizujących projekty deweloperskie i inwestycyjne. Nasze ogromne doświadczenie w tym przedmiocie stanowi ogromne wsparcie dla podmiotów uczestniczących w procesie inwestycji deweloperskich.
W tym zakresie Kancelaria oferuje następujące usługi:

 • reprezentuje Klienta przed organami administracji publicznej i doradzając na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego w szczególności w sprawach o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy, decyzji pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, czy też innych koniecznych decyzji i postanowień,

 • w imieniu Klienta składa zażalenia, odwołania oraz nadzwyczajne środki odwoławcze

 • reprezentuje Klienta w sprawach uchwalania i zmian przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • reprezentuje Klienta przed organami nadzoru budowlanego,

 • sporządza projekty umów umowy deweloperskich, o roboty budowlane, z generalnym wykonawcą inwestycji, umów o zastępstwo inwestycyjne,

 • reprezentuje Klienta w sporach sądowych,

 • obsługuje Klienta w zakresie obrotu nieruchomości, przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów,

 • pomaga Klientom przy tworzeniu wspólnot mieszkaniowych oraz przygotowuje wszelkie akty i umowy z tym procesem związane,

 • na życzenie Klienta wykonuje audyt prawno-podatkowy nieruchomości.

PROCESY GOSPODARCZE I CYWILNE

PROCESY GOSPODARCZE I CYWILNE
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych specjalizuje się w procesach gospodarczych, budowlanych oraz cywilnych. Prowadzimy również sprawy sądowe z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego.
W zakresie prawa procesowego Kancelaria oferuje następujące usługi:

 • reprezentuje Klienta przed wszelkimi sądami i organami na każdym etapie toczącego się postępowania, w tym również podczas mediacji i postępowania egzekucyjnego,

 • w imieniu Klienta składa wszelkie środki odwoławcze zwyczajne i nadzwyczajne, w tym zażalenia, apelacje, skargi,

 • reprezentuje Klienta w postępowaniach zabezpieczających,

 • prowadzi negocjacje, mediacje oraz uczestniczy w postępowaniach polubownych.

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE
Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Monika Łaska-Klima sp. k. oferuje swoim Klientom profesjonalną pomoc prawną w zakresie zawierania i wykonywania umów oraz dochodzenia roszczeń i należności wynikających z czynności cywilnoprawnych.
W tym zakresie Kancelaria oferuje następujące usługi:

 • sporządzanie projektów wszelkich umów, porozumień, jednostronnych oświadczeń woli, a także opiniowanie takie projekty,

 • pełna obsługa prawną Klienta przy realizacji umów,

 • przygotowanie ekspertyz i opinii prawnych,

 • przygotowanie projektów pism procesowych i stanowisk wszelkiego rodzaju,

 • reprezentowanie przed sądami we wszelkich instancjach, w tym Sądem Najwyższym,

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,

 • doradzanie w zakresie prawa pracy, w tym przygotowywanie wszelkich projektów aktów prawa pracy,

 • reprezentowanie przed sądami pracy,

 • doradztwo i reprezentowanie Klienta w zakresie prawa rodzinnego, alimentacyjnego, podziału majątku,

 • doradztwo i reprezentowanie Klienta z sprawach z zakresu prawa spadkowego.

STAWKI GODZINOWE

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN

RYCZAŁT BEZ LIMITU GODZIN

INDYWIDUALNE